Class Schedule  

1st Period- Team Sports                                                 2nd period- Team Sports

3rd Period- Health                                                          4th Period- Planning

5th Period- Womens Weight training                                6th Period- Team Sports

7th Period- Planning                                                       8th Period- Health